Vydavateľ
Orange Cyberdefense
Sídlo spoločnosti : 54, place de l'Ellipse, 92983 Paris La Défense
RCS : Nanterre B 512 664 194

Hosting

Orange Cyberdefense
RCS : Nanterre B 512 664 194
Sídlo spoločnosti : 54, place de l'Ellipse, 92983 Paris La Défense
Osobné údaje

E-mailové adresy a IP adresy spojené s každým odoslaním, ktoré zozbiera Phishing Initiative, sú určené iba na interné použitie (pozri VPP). Tieto údaje v žiadnom prípade nebudú poskytnuté ani predané tretím stranám. Podľa zákona o počítačovom spracúvaní a slobodách zo 6. januára 1978 táto stránka bola predmetom nahlásenia do CNIL z dňa 13. mája 2011, č. potvrdenia o nahlásení 1506882. Máte právo na prístup, zmenu, opravu a zrušenie údajov, ktoré sa vás týkajú, ktoré si môžete uplatniť zaslaním vašej žiadosti správcovi stránky (Kontakt).

Odkazy

Stránky, ktoré sú priamo alebo nepriamo prepojené so stránkou Phishing Initiative, nie sú pod jej kontrolou. V dôsledku toho Orange Cyberdefense nepreberá žiadnu zodpovednosť za informácie uvedené na týchto stránkach. Odkazy na externé stránky sa poskytujú iba pre väčšie pohodlie a neznamenajú žiadnu záruku za ich obsah.

Obsah a nástroje

Orange Cyberdefense neposkytuje žiadnu záruku na spoľahlivosť alebo fungovanie tejto služby. Orange Cyberdefense nenesie v žiadnom prípade žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody, vrátane, okrem iného, priamych, nepriamych, náhodných alebo následných škôd, straty zisku alebo prerušenia činnosti vyplývajúce z používania alebo z nemožnosti používať túto službu.

Reprodukcia

Obsah stránky Phishing Initiative podlieha platným právnym predpisom o autorských právach a je výlučným vlastníctvom Orange Cyberdefense. Akákoľvek reprodukcia a šírenie celého tohto obsahu alebo jeho časti podlieha predchádzajúcemu písomnému a výslovnému povoleniu Orange Cyberdefense. O toto povolenie môžete požiadať, pričom je potrebné uviesť obsah, ktorý chcete reprodukovať, a predpokladané médium reprodukcie prostredníctvom adries uvedených na stránke kontaktov. Ak je predpokladané médium reprodukcie dostupné na internete, prosíme vás o oznámenie jeho adresy. V opačnom prípade vás žiadame, aby ste nám zaslali prostredníctvom formulára digitálne kópie strán, ktoré sa majú reprodukovať, alebo nám v prípade potreby pošlite poštou papierové kópie týchto strán. Reprodukcie na komerčné alebo reklamné účely nebudú povolené, okrem výnimočných prípadov.

Používanie Cookies

Používateľ je informovaný o tom, že počas jeho návštev na našej stránke sa súbor cookie môže nainštalovať automaticky. Súbor cookie má podobu textového súboru umiestneného v počítači používateľa. Je to prvok, ktorý neumožňuje identifikáciu používateľa, ale ktorý sa používa na zaznamenávanie informácií týkajúcich sa navigácie používateľa na internetovej stránke.

Súbory cookies, ktoré vydávame, umožňujú:

Nastavenia vášho navigačného softvéru umožňujú informovať o prítomnosti súborov cookies a prípadne ich odmietnuť. Používateľ je informovaný, že deaktivácia môže zabrániť používaniu určitých funkcií stránky. Ďalšie informácie (zákonné a technické) o súboroch cookies môžete nájsť na nasledujúcej stránke cnil.fr.

Kontakt

Môžete nám poslať vaše otázky, návrhy alebo dokonca zistený problém, ktoré sa týkajú výlučne obsahu našej internetovej stránky. Na svoje konkrétne podnety využite odkaz: Kontakt.