Welkom op de site Phishing-Initiative (hierna de 'Site')

Deze website is bedoeld om frauduleuze websites die zich de identiteit van bedrijven of overheden onrechtmatig toe-eigenen te helpen bestrijden. De gebruiker kan hier het adres van een vermoedelijke phishingsite die hij zelf heeft gevonden melden, zodat die website doorgestuurd wordt naar en geanalyseerd wordt door de gekwalificeerde mensen van CERT Orange Cyberdefense.

Het uiteindelijke doel is om waar nodig tegenmaatregelen te treffen tegen een bevestigde frauduleuze website.

1 SITEAANBIEDER

Aanbieder

Orange Cyberdefense
RCS: Nanterre B 512 664 194
Hoofdkantoor: 54, place de l'Ellipse, 92983 Paris La Défense

Hosting

Orange Cyberdefense
RCS: Nanterre B 512 664 194
Hoofdkantoor: 54, place de l'Ellipse, 92983 Paris La Défense
2 VEILIGHEID

Het gebruik van methoden of werkwijzen, individueel of gezamenlijk, met als doel of oogmerk de normale werking van de website te belemmeren of te proberen die te belemmeren, met name om de prestaties, functies en toegankelijkheid voor andere gebruikers van die website te verminderen, om in de systemen en programma's van de website te komen of te proberen daarin te komen op wat voor manier dan ook (dos-aanval, penetratie, frauduleus onderhoud, enz.), kan ervoor zorgen dat de betrokken gebruiker strafrechtelijk en civielrechtelijk aansprakelijk wordt gesteld, met name overeenkomstig artikel 323-1 en volgende van het Franse wetboek van strafrecht.

3 AANSPRAKELIJKHEID

Orange Cyberdefense en zijn directeuren en werknemers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade als gevolg van het inloggen op deze website, behalve in geval van opzettelijk wangedrag zoals naar behoren aangetoond en vastgesteld door een definitieve gerechtelijke uitspraak.

3.1 Hyperlinks naar de sites van derden

De website kan links verschaffen naar websites van derden die losstaan van de Website van Phishing Initiative. Orange Cyberdefense zal de bronnen, de inhoud van deze websites of hun links naar andere websites niet bewerken of controleren.

De links naar deze websites van derden houden op geen enkele manier in dat Orange Cyberdefense de inhoud van deze websites goedkeurt of bevestigt of ermee instemt. Orange Cyberdefense kan derhalve niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud, de producten, de diensten, het gebruik van met name persoonsgegevens, de reclame, de cookies, de IT-codes of alle overige elementen van deze websites, alsook voor enigerlei schade of verlies, bewezen of vermeend, als gevolg van of in verband met het gebruik de van informatie, diensten of gegevens die op deze websites beschikbaar zijn.

3.2 Aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud en de diensten van de Site

De Website biedt toegang tot de diensten van Phishing Initiative; U vindt hier informatie over Phishing Initiative.

Deze informatie en diensten worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Orange Cyberdefense garandeert in geen geval de juistheid, bijwerking of volledigheid van de verspreide informatie en/of de toegankelijke diensten en kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor deze informatie, suggesties of inhoud of diensten, noch voor besluiten die worden genomen over de grondslag of de invloed van dergelijke inhoud of diensten. Evenzo worden de antwoorden die Orange Cyberdefense geeft op vragen die hem online door een gebruiker worden gesteld uitsluitend ter informatie verstrekt en vormen zij geen advies. Derhalve kan Orange Cyberdefense niet aansprakelijk worden gesteld voor deze antwoorden.

3.3 Garanties

Orange Cyberdefense garandeert niet dat de Website, de servers die toegang geven tot de Website en/of derde websites die toegankelijk zijn via hyperlinks vanaf de Website, vrij zijn van virussen of andere elementen die schade kunnen toebrengen aan goederen of personen.

Orange Cyberdefense doet afstand van elke uitdrukkelijke if of impliciete garantie met betrekking tot het gebruik of het resultaat van het gebruik van elementen die beschikbaar zijn via de Website. Orange Cyberdefense kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van gegevens of enigerlei schade die opgelopen is in verband met de gegevens die de gebruiker verwerkt in het kader van de Website, of IT-diensten en -middelen die op de Website worden aangeboden. Niets van de informatie en adviezen die Orange Cyberdefense verstrekt kan worden geïnterpreteerd als welke garantie dan ook om Orange Cyberdefense aansprakelijk te stellen.

4 GEBRUIKSVOORWAARDEN

De dienst Phishing Initative wordt gratis geleverd door Orange Cyberdefense voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

Voor elk professioneel en/of commercieel gebruik van de dienst - met of zonder bulkverzending - kunt u contact met ons opnemen via dit formulier: Contact

5 WERKINGSPRINCIPES
5.1 Gebruikersverplichtingen

De gebruiker verplicht zich ertoe niet opzettelijk URL's op de site in te dienen die verwijzen naar inhoud die niet relevant is voor het doel van deze site

Elk duidelijk onrechtmatig gebruik van de tool kan leiden tot beperkingen voor of blokkering van door de sitebeheerder geïdentificeerde gebruikers.

Om ervoor te zorgen dat een melding aanvaard wordt, moet de gebruiker de verdachte URL en een geldig e-mailadres verschaffen en de CAPTCHA invullen die te vinden is onder het meldingsveld.

Het toegestane URL-formaat bestaat uit de volgende elementen:

protocole://(sous-domaines.)domaine.extension/arborescence/nom.typedecontenu

Voorbeeld :

http://site malveillant.ext/repertoire/pagedephishing.html

De gebruiker kan ongeacht welk geldig e-mailadres invoeren in het formaat:

iets@domaine.extensie

Voorbeeld :

achternaam.voornaam@domein.ext

Overigens kan er eventueel een vereenvoudigde verwerking (automatische indiening of bevestiging bijvoorbeeld) worden opgezet voor specifieke individuen of organisaties.

5.2 Acties van Phishing-Initiative

De tegenmaatregelen die systematisch worden voorzien wanneer een URL-adres door ons als phishing-URL wordt aangemerkt zijn:

De volgende maatregelen kunnen worden genomen, afhankelijk van het soort phishing of van het slachtoffer daarvan:

De gebruiker begrijpt en aanvaardt deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud. Orange Cyberdefense behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

CONTACT

Neem voor vragen contact met ons op via dit formulier: Contact.