Vitajte na stránke Phishing-Initiative (ďalej len „Stránka“)

Cieľom tejto Stránky je pomôcť v boji proti podvodným stránkam, ktoré si prisvojujú identitu nejakej spoločnosti alebo podniku. Umožňuje používateľovi odoslať adresu podozrivej phishingovej stránky, ktorú sám identifikoval, aby sa mohla dostať do rúk kvalifikovaných tímov CERT Orange Cyberdefense, ktoré ju podrobia analýze.

Konečným cieľom je v prípade potreby prijať protiopatrenia proti potvrdenej podvodnej stránke.

1 VYDAVATEĽ STRÁNKY

Vydavateľ

Orange Cyberdefense
RCS: Nanterre B 512 664 194
Sídlo spoločnosti: 54, place de l'Ellipse, 92983 Paris La Défense

Hosting

Orange Cyberdefense
RCS: Nanterre B 512 664 194
Sídlo spoločnosti: 54, place de l'Ellipse, 92983 Paris La Défense
2 BEZPEČNOSŤ

Použitie akéhokoľvek postupu alebo metódy, individuálne alebo kolektívne, s cieľom alebo účinkom brániť alebo sa pokúsiť brániť normálnemu fungovaniu Stránky, najmä s cieľom spomaliť jej výkon, funkčnosť alebo dostupnosť pre iných používateľov, preniknúť alebo sa pokúsiť preniknúť do informačných systémov a programov tvoriacich Stránku akýmkoľvek spôsobom (odmietnutie služby, podvodné preniknutie a údržba atď.), môže mať za následok vyvodenie občianskoprávnej a trestnoprávnej zodpovednosti dotknutého používateľa, najmä pri uplatňovaní ustanovení článku 323-1 a nasl. Trestného zákonníka.

3 ZODPOVEDNOSŤ

Orange Cyberdefense a jej vedenie alebo zamestnanci nenesú zodpovednosť za akúkoľvek škodu vyplývajúcu z pripojenia k tejto Stránke, s výnimkou prípadu hrubej nedbanlivosti, ktorá bola riadne preukázaná a potvrdená právoplatným rozhodnutím súdu.

3.1 Hypertextové odkazy na stránky tretích strán

Webová stránka môže poskytnúť odkazy na stránky tretích strán, ktoré sú nezávislé od Stránky Phishing Initiative. PHISHING-INITIATIVE neupravuje ani nekontroluje zdroje, obsah týchto stránok ani ich odkazy na iné stránky.

Odkazy na tieto stránky tretích strán nijakým spôsobom nepredstavujú schválenie, potvrdenie alebo príslušnosť Orange Cyberdefense k obsahu týchto stránok. Orange Cyberdefense preto nemôže niesť zodpovednosť za obsah, produkty, služby, používanie údajov, najmä osobných, reklamu, súbory cookies, počítačové kódovanie alebo akékoľvek iné prvky týchto stránok, ani za žiadne preukázané alebo údajné škody alebo straty, ktoré vzniknú následne alebo v súvislosti s používaním informácií, služieb alebo údajov dostupných na týchto stránkach.

3.2 Zodpovednosť týkajúca sa obsahu a služieb Stránky

Stránka vám poskytuje prístup k službám Phishing Initiative; môže vám poskytovať informácie o Phishing Initiative.

Tieto informácie a služby sa poskytujú len na informačné účely. Orange Cyberdefensenijako nezaručuje relevantnosť, aktualizáciu alebo úplnosť poskytovaných informácií a/alebo dostupných služieb a nemôže niesť akúkoľvek zodpovednosť z dôvodu týchto informácií, návrhov alebo obsahov či služieb, ani za rozhodnutia prijaté na základe alebo pod vplyvom takéhoto obsahu alebo služieb. Podobne odpovede, ktoré poskytuje Orange Cyberdefense na otázky, ktoré používateľ položí online, sú poskytované len na informačné účely a nepredstavujú poradenstvo. Preto v súvislosti s nimi Orange Cyberdefense nenesie žiadnu zodpovednosť.

3.3 Záruky

Orange Cyberdefense nezaručuje, že Stránka, servery, ktoré k nej poskytujú prístup a/alebo stránky tretích strán, ktoré sú prístupné prostredníctvom hypertextových odkazov zo Stránky, neobsahujú vírusy ani iné komponenty, ktoré by mohli spôsobiť škody na majetku alebo osobách.

Orange Cyberdefense odmieta akúkoľvek výslovnú alebo predpokladanú záruku, pokiaľ ide o použitie alebo výsledok použitia prvkov dostupných prostredníctvom Stránky. Orange Cyberdefense v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu údajov alebo poškodenie v súvislosti s týmito údajmi, ktoré používateľ spracúva v rámci Stránky, a za IT služby a prostriedky ponúkané na Stránke. Akékoľvek informácie alebo rady, ktoré poskytne Orange Cyberdefense, nemožno interpretovať ako záruku akéhokoľvek druhu, za ktorú by mohla niesť zodpovednosť Orange Cyberdefense.

4 PODMIENKY POUŽÍVANIA

Službu Phishing Initative poskytuje spoločnosť Orange Cyberdefense bezplatne len na osobné a nekomerčné použitie.

V prípade akéhokoľvek profesionálneho a/alebo komerčného využitia služby - s hromadným odoslaním alebo bez neho - nás prosím kontaktujte prostredníctvom tohto formulára: Kontakt

5 PRINCÍPY FUNGOVANIA
5.1 Záväzok Používateľov

Používateľ sa zaväzuje, že na stránku dobrovoľne neposkytne URL adresy odkazujúce na obsah, ktorý nie je relevantný pre účely tejto stránky

Akékoľvek zjavné zneužitie nástroja môže mať za následok obmedzenie alebo zablokovanie používateľov určených správcom stránky.

Aby bolo hlásenie prijaté, musí používateľ poskytnúť podozrivú URL adresu a platnú e-mailovú adresu, potom vyplniť kód CAPTCHA uvedený pod odosielacím formulárom.

Povolený formát URL adresy pozostáva z týchto prvkov:

protokol://(subdomény.)doména.rozšírenie/štruktúra/názov.typobsahu

Príklad:

http://site malveillant.ext/repertoire/pagedephishing.html

Používateľ môže uviesť akúkoľvek platnú e-mailovú adresu vo formáte:

niečo@doména.koncovka

Príklad:

priezvisko.meno@doména.ext

Okrem toho sa môže zaviesť zjednodušené spracovanie (napríklad automatizácia predkladania alebo potvrdenia) pre konkrétne osoby alebo organizácie.

5.2 Opatrenia Phishing-Initiative

Protiopatrenia poskytované systematicky v prípade, že URL adresu potvrdíme ako phishingovú URL adresu, sú:

V závislosti od prípadu alebo obete phishingu je možné prijať tieto opatrenia:

Používateľ týmto podmienkam rozumie a bez výhrad ich prijíma. Orange Cyberdefensesi vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

KONTAKT

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás prostredníctvom tohto formulára: Kontakt.