Witamy na stronie Phishing-Initiative (dalej „Strona”)

Celem tej strony jest wspieranie walki z oszukańczymi stronami internetowymi, które fałszywie podają się za firmy lub instytucje. Umożliwia ona zgłaszanie przez użytkownika adresu strony, co do której istnieje podejrzenie, że odpowiada ona za phishing, zgodnie z tym, co ustalił użytkownik, tak aby zgłoszenie mogło zostać przekazane dalej i przeanalizowane przez wykwalifikowane zespoły CERT Orange Cyberdefense.

Ostatecznym celem, o ile ma to zastosowanie, jest wdrożenie środków zaradczych przeciwko stronie, która zostanie potwierdzona jako oszukańcza.

1 WYDAWCA STRONY

Wydawca

Orange Cyberdefense
RCS: Nanterre B 512 664 194
Siedziba: 54, place de l'Ellipse, 92983 Paris La Défense

Hosting

Orange Cyberdefense
RCS: Nanterre B 512 664 194
Siedziba: 54, place de l'Ellipse, 92983 Paris La Défense
2 BEZPIECZEŃSTWO

Użycie –indywidualne lub zbiorowe – jakiegokolwiek procesu lub metody, mających na celu lub skutkujących zakłóceniem lub próbą zakłócenia normalnego funkcjonowania Strony, w szczególności spowolnienie jej działania, ograniczenia jej funkcjonalności lub jej dostępności dla innych użytkowników, przeniknięciem lub próbą przeniknięcia do systemów informatycznych i programów będących częścią Strony, w jakikolwiek sposób (odmowa usługi, nieuczciwe podanie danych i/lub ich utrzymywanie itp.) może pociągnąć za sobą odpowiedzialność cywilną i karną użytkownika, w szczególności w świetle artykułu 323-1 i dalszych artykułów Kodeksu karnego.

3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Orange Cyberdefense i jej zarządcy lub pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku połączenia z tą Stroną, z wyjątkiem przypadku rażącego zaniedbania, należycie udowodnionego i stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu.

3.1 Linki hipertekstowe do stron podmiotów trzecich

Strona internetowa może dostarczać na Stronie Phishing Initiative linki do stron niezależnych podmiotów trzecich. Orange Cyberdefense nie edytuje ani nie kontroluje kodu źródłowego ani treści tych stron ani ich powiązań z innymi stronami.

Linki do tych stron podmiotów trzecich w żaden sposób nie oznaczają aprobaty, zatwierdzenia ani zgodności działań Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense nie ponosi odpowiedzialności za treści, produkty, usługi, wykorzystanie danych, w szczególności danych osobowych, reklamy, pliki cookie, kodowanie komputerowe lub jakiekolwiek inne elementy tych stron, ani za jakiekolwiek szkody lub straty, udowodnione lub domniemane, wynikające z wykorzystania informacji, usług lub danych dostępnych na tych stronach lub związane z ich wykorzystaniem.

3.2 Odpowiedzialność w odniesieniu do treści i usług Strony

Strona umożliwia dostęp do usług Phishing Initiative. Może dostarczać informacji na temat Phishing Initiative.

Te informacje i usługi są podane jedynie w celach informacyjnych. Orange Cyberdefense nie gwarantuje w żadnym razie przydatności, aktualności ani kompletności opublikowanych informacji i/lub dostępnych usług i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do tych informacji, sugestii lub treści lub usług, ani w odniesieniu do decyzji podejmowanych na podstawie lub pod wpływem tych treści lub usług. Również odpowiedzi udzielane przez Orange Cyberdefense na pytania zadawane online przez użytkownika mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady. W związku z tym Orange Cyberdefense nie ponosi za nie odpowiedzialności.

3.3 Gwarancje

Orange Cyberdefense nie gwarantuje, że Strona, serwery umożliwiające dostęp do Strony i/lub strony podmiotów trzecich, do których można uzyskać dostęp ze Strony z użyciem linków hipertekstowych są wolne od wirusów lub innych elementów, które mogłyby spowodować szkody dla mienia lub osób.

Orange Cyberdefense wyłącza wszelkie gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w odniesieniu do wykorzystywania lub wyniku wykorzystywania elementów dostępnych za pośrednictwem Strony. W żadnym przypadku Orange Cyberdefensenie może ponosić odpowiedzialności za utratę danych lub uszczerbek związany z danymi przetwarzanymi przez użytkownika w ramach Strony oraz usług i środków informatycznych oferowanych przez Stronę. Wszelkie informacje lub porady zapewniane przez Orange Cyberdefense nie mogą być interpretowane jako jakakolwiek gwarancja, która mogłaby pociągać za sobą odpowiedzialność Orange Cyberdefense.

4 WARUNKI KORZYSTANIA

Usługa Phishing Initative jest dostarczana przez Orange Cyberdefense bezpłatnie wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego.

W celu profesjonalnego i/lub komercyjnego wykorzystania serwisu - z lub bez masowego zgłoszenia - prosimy o kontakt za pomocą tego formularza: Kontakt

5 ZASADA DZIAŁANIA
5.1 Zobowiązanie użytkowników

Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania na stronie celowo adresów URL kierujących do treści, które nie są związane z celami działania tej strony

Wszelkie korzystanie z tego narzędzia w sposób stanowiący wyraźne nadużycie może pociągnąć za sobą ograniczenia lub wykluczenie użytkowników zidentyfikowanych przez administratora strony.

Aby zgłoszenie mogło zostać przyjęte, użytkownik powinien dostarczyć podejrzany URL oraz prawidłowy adres poczty elektronicznej, a następnie wpisać kod CAPTCHA podany pod formularzem zgłoszenia.

Dopuszczalny format URL składa się z następujących elementów:

protokół://(poddomeny.)domena.rozszerzenie/ścieżka/nazwa.typzawartości

Na przykład:

http://site malveillant.ext/repertoire/pagedephishing.html

Użytkownik może podać dowolny prawidłowy adres poczty elektronicznej, w formacie:

dowolnyelement@domena.rozszerzenie

Na przykład:

imię.nazwisko@domena.ext

Może zostać ewentualnie wprowadzone, dla konkretnych osób lub podmiotów, uproszczone przetwarzanie (na przykład automatyzacja zgłoszeń lub zatwierdzania).

5.2 Działania Phishing-Initiative

Jeśli dany adres URL zostaje potwierdzony jako adres URL strony phishingowej, działania zaradcze, przeprowadzane w sposób systematyczny, w takim przypadku obejmują:

W zależności od przypadku lub od ofiary phishingu mogą zostać podjęte następujące działania:

Użytkownik rozumie te ogólne warunki i zgadza się na nie bez zastrzeżeń. Orange Cyberdefense zastrzega sobie prawo do zmiany tych warunków bez wcześniejszego powiadomienia.

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z użyciem tego formularza: Kontakt.